studio millspace
studio millspace

Banmu Tang

Rou Shan II Apartment

2018
Architect:

Banmu Tang
Rou Shan II Apartment

Location:

Zhubei, Taiwan

External Links:
Description: